ប្រភេទទាំងអស់

ទូរស័ព្ទ​: 00852-97929616

អ៊ី​ម៉ែ​ល​: [អ៊ីមែលការពារ]

ការងារនិងអាជីព

អាជីពនៅហ្សុងឡុងៈរួមគ្នាបង្កើតអនាគតចម្រុះពណ៌។

ហ្សុងឡុងបានស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសារធាតុពណ៌សរីរាង្គចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៥ ។

ដើម្បីក្លាយជាក្រុមមួយដែលល្អបំផុត។ សូមស្វាគមន៍ចូលរួមជាមួយពួកយើង!